Daňová soustava – Účetnictví (VOŠ)

Téma: Daňová soustava

Předmět: Účetnictví

Zaslal(a): Nickel

 

DAŇOVÝ SYSTÉM ČR

= souhrn daní, které jsou státem stanovené a jsou dány do daňových zákonů

 

DAŇ

= významný příjem veřejného rozpočtu (státního a místního – obecního, krajského, …)

 • vznik daní je spojen se vznikem a rozvojem státu (Řecko, Řím), u nás – Karel English (1. republika) – daň jako příspěvek na podpůrnou úhradu veřejné správy
 • odčerpává ze zákona povinně část důchodu subjektu:
 • na nenávratném principu – společnost je využije podle potřeb – veřejné statky a služby:
 • armáda a vojenská obrana obecně
 • udržování veřejného pořádku, dodržování zákonů, včetně ochrany práv, majetku, apod.
 • tvorba a údržba infrastruktury
 • náklady na provoz veřejné správy
 • přerozdělování bohatství
 • na principu solidarity – jednotlivci se podílejí na úhradě potřeb ostatních – je dán určitými možnostmi (ne všichni využívají a platí daně)

 

Poslední daňová reforma v ČR – 1. 1. 1993 – pozdější novely.

 

TLAKY NA STÁT V DAŇOVÉ SOUSTAVĚ:

 1. stát potřebuje vybrat co nejvíce peněz, aby mohl rozvíjet své aktivity
 2. občané a firmy naopak chtějí odvádět co nejméně daní, aby jim zůstalo co nejvíce pro vlastní potřeby
 3. řada daní je svázána s mezinárodním obchodem a pohybem kapitálu – zde jsou zase tlaky na stát, aby sjednotil své daně s ostatními zeměmi a podepsal s nimi dohody o zamezení dvojího zdanění
 4. stát musí respektovat sociální únosnost daní (to jej vede k systému úlev, výjimek apod.)
 5. stát musí zohledňovat i technická a ekonomická kritéria vybíratelnosti a vymahatelnosti daní

 

PRINCIPY:

 1. spravedlnost zdanění
 • stejné podmínky pro různé typy subjektů, pro tuzemské i zahraniční firmy atd.

 

 1. všeobecnost zdanění
 • zdanění podléhají všechny typy vlastnictví (daň z úroku platíte stejnou v polostátní bance, privátní bance i družstevní kampeličce)

 

 1. účinnost zdanění
 • vhodným zdanění stimulovat žádoucí aktivity (slevy na dani podnikatelům při zaměstnávání tělesně postižených občanů, úlevy při sponzoringu sportovních, kulturních, vzdělávacích, charitativních organizací, podpora investic mimořádným odpočtem z daňového základu apod.)

 

 1. harmonizace
 • sbližování naší daňové soustavy se systémy Evropské unie (zrušili jsme daň z obratu a zavedli daň z přidané hodnoty)

 

ZÁKLADNÍ POJMY

Daňový poplatník

 • FO či PO, která musí podle zákona odvádět daň („z čí kapsy peníze ubydou“)
 • osoba (FO či PO), z jejichž peněz je daň placena

 

Daňový plátce

 • FO i PO – mají povinnost ze zákona povinnost peníze odvést státu – za tento odvod je odpovědný

 

Poplatník X plátce

 1. může být totožný
 • samostatné podnikání, silniční daň (obojí podnikatel), jiné než živnostenské oprávnění (advokáti), daň z nemovitosti (FO), apod.
 1. jiné osoby
 • nakupující nakoupí zboží a zaplatí cenu včetně DPH, konečný spotřebitel je poplatníkem a plátce daně je prodávající (má povinnost odvést FÚ)

 

Správce daně

 • je příslušný finanční úřad (u spotřebních daní a cla celní úřad), u kterého se musí plátce k jednotlivým druhům daní zaregistrovat – ten kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, ukládání sankce (pokuty, penále) v případě neplnění daňových povinností a daň vymáhá

 

Základ daně (daňový základ)

 • částka, ze které se určitým procentem vypočte daň

 

Daň

 • vypočtená částka, kterou plátce odvádí FÚ

 

Sazba daně

 • procentem vyjádřený poměr daně k základu daně

 

Sleva na dani

 • pevně stanovená částka, kterou si může poplatník odečíst přímo od vypočtené daně
 • je částka, o níž se vypočítaná daň v případech stanovených příslušným zákonem snižuje
 • např. u daně z příjmů, které plynou z podnikání, se daň snižuje při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

Zdaňovací období

 • je období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést
 • u daní přímých je to obvykle kalendářní rok (hospodářský rok)
 • u daní nepřímých je to obvykle měsíc, případně čtvrtletí

 

Daňové přiznání

 • je písemný dokument, ve kterém plátce daně za zdaňovací období vypočítá všechny skutečnosti týkající se příslušné daně
 • tento dokument do stanoveného termínu po uplynutí zdaňovacího období předkládá správci daně (příslušnému úřadu)

 

Platba daně

 • je to odvod saně správci daně
 • daň za zdaňovací období se platí buď najednou do určitého dne v jeho průběhu, nebo po jeho uplynutí, případně v několika splátkách
 • u některých daní se v průběhu zdaňovacího období platí zálohy – pokud vznikl na zálohách přeplatek, správce daně ho vrátí, nebo se o něj sníží záloha na daň v dalším zdaňovacím období

 

Minimalizace daňové povinnosti

 • snížení daňového základu v souladu se zákonem
 • legální cestou je i využití nedostatků v legislativě

 

Daňový únik

 • snížení daňového základu v rozporu s legislativou

 

Záloha na daň

 • platba, kterou musí daňový subjekt odvádět na finanční úřad ještě před vyměřením daní
 • po stanovení daní jsou zálohy do celkové úhrady započítány

 

Platební výměr

 • rozhodnutí, jimž správce daně sděluje poplatníkovi stanovený základ a výši daně

 

Daňový nedoplatek

 • vznikne, když je daňový subjekt v prodlení s platbou daně, za každý den prodlení se počítá penále

 

Prominutí daňového nedoplatku

 • je výlučně v kompetenci správce daně
 • o prominutí daňového nedoplatku může subjekt požádat

 

Daňový přeplatek

 • vznikne, když daňový subjekt zaplatí finančnímu úřadu vyšší částku, než byla jeho povinnost
 • používá se k úhradě nedoplatku, pokud má daňový subjekt u finančního úřadu přeplatek i po případném splacení dluhu, FÚ přeplatek vrací – daňový subjekt však musí o vyplacení přeplatku požádat

 

Daňová kontrola

 • daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější
 • daňová kontrola se provádí v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu podle zákona

 

Daňové odpisy

 • odpisy, jejich výši a způsob uplatnění stanoví zákon o daních z příjmů
 • neuplatňují se do účetních nákladů, nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmů (snižují základ daně!)

 

Způsob výběru daně

 • cesta, jak se daň dostane do státní pokladny
 • možnosti:
 1. daňové přiznání
 2. záloha na daň
 3. splátky daně
 4. srážka daně
 5. záloha na daň u zdroje

 

Optimalizace daňové povinnosti

 • optimalizací se obvykle rozumí takové jednání daňového subjektu, jímž se snaží minimalizovat svou daňovou povinnost

 

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ

zákon 337/92. Sb., o správě daní a poplatků

 

Z hlediska státu je nutno nastavit pravidla, která umožní daně vybrat i případně s donucením.

Správa daní upravuje pravidla jednání jednotlivých subjektů v průběhu řízení o daních, vymezuje jejich práva a povinnosti.

 

ZÁKON UVÁDÍ:

 1. daň – jako poplatek státu
 2. příslušenství daně – peněžní sankce, tj. pokuty, penále, úrok

 

ÚČASTNÍCI DAŇOVHO ŘÍZENÍ:

 1. daňové subjekty
 • poplatník, plátce

 

 1. osoby vykonávající dohled státu
 • správci daně (FÚ, celní orgány)

 

 1. třetí osoba
 • svědek, soudní znalec, tlumočník

 

ZASTUPOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

 • zákonný zástupce (rodič), na základě písemné plné moci, daňový poradce, auditor, advokát, i PO

 

VYMEZENÍ MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

 • u FO – bydlištěm
 • u PO – sídlem firmy

 

CÍL DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

 • vybrat daně tak, aby nebyly kráceny daňové příjmy, tj. znát daňová práva

 

ZÁSADY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

 • zákonný postup, neveřejnost, mlčenlivost, přiměřenosti kroků a úkonů správce daně, skutečného obsahu věci, součinnosti správce daně s daňovým subjektem, spolupráce daňového subjektu se správcem daně, rovnosti daňového subjektu se správcem daně, vymezení práv a povinnosti daňového subjektu

 

ÚKONY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ:

 1. podání daň. subjektu – písemná i ústní
 2. rozhodnutí – správce daně jím může ukládat povinnosti a práva (např. prominutí penále, oprava, snížení, zvýšení, …)
 3. platební výměr – stanoví platební povinnosti
 4. doručování písemností – poštou i osobě pracovníky správce daně
 5. lhůty – ohraničení času pro jednotlivé úkony – zákonné, individuální

 

ČÁSTI DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

 1. přípravné řízení – předchází vyměření daňové povinnosti a slouží k podchycení daňových subjektů a podstatných skutečností pro budoucí vyměření a evidenci daní
 2. vyměřovací řízení – správce daně vyměří daňovou povinnost (podklad je daňové přiznání)
 3. placení daní
 4. vymáhací řízení – směruje k vyrovnávání daňových nedoplatků

 

Přípravné řízení

 • registrace daňového subjektu, zřízení provozovny, vydání osvědčení DIČ: FO- rodné číslo, PO – IČO

 

Vyměřovací řízení

 • stanovena výše vyměřovací povinnosti, platební výměr, daňová přiznání – řádná, opravná, dodatečná, vytýkací řízení – u pochybnosti a správnosti údajů
 • daň je obvykle vyměřena k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání
 • dodatečná daňová přiznání – podat do konce následujícího kalendářního měsíce od zjištění skutečnosti, která snižuje nebo zvyšuje daňovou povinnosti
 • daňová kontrola, zpráva o daňové kontrole

 

Placení daní

 • ve vyměřené výši a stanovené době
 • daňový dlužník, daňová povinnosti, den splatnosti, povolení splátek, prominutí daňového nedoplatku, sankce v daňovém řízení

 

Vymáhací řízení

 • proces, ve kterém správce daně využívá zákonem stanovené prostředky, aby donutil daňový subjekt zaplatit nedoplatek daní, je stanovena lhůtou, slouží k tomu nejčastěji před exekucí zástavní právo k věcem a pohledávkou

 

DAŇOVÁ EXEKUCE

 • předchází písemná výzva k zaplacení daně, pak vydán exekuční příkaz
 • formy:
 1. z účtu
 2. srážkou ze mzdy
 3. prodejem movitého majetku
 4. prodejem nemovitého majetku

 

K obraně práv daňového subjektu patří opravné prostředky:

 1. řádné
 • odvolání, stížnosti, námitky, reklamace
 1. mimořádné
 • obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí, prominutí daně, opravy nesprávnosti

 

ZÁKON O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

 • zákon č. 565/1990 Sb. v pozdějších novelách
 • místní poplatky = poplatky, o jejichž vybrání (i výši) si rozhodují samy obce v rámci samostatné působnosti na základě zákonného zmocnění
 • poplatky nemusí být vybírány ve všech obcích, rozhoduje zastupitelstvo, zda využije zmocnění v zákoně a v jaké výši bude poplatky vybírat => příjmy obecních rozpočtů, jsou pro poplatky závazné

 

FUNKCE POPLATKŮ:

 1. fiskální

= výběr peněz, využití v dané obci

 1. lokální
 2. regulační
 3. ochranná

 

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA:

 • listina základních práv a svobod (článek 11, odstavec 5) – poplatky lze ukládat na základě zákona
 • stanoví samostatné působnosti obce a zavede je závaznou vyhláškou

 

DRUHY MÍSTNÍCH POPLATKŮ:

 1. ze psů
 • dle držitele psa
 1. za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • plátce je ubytovatel, který musí poplatky odvést
 • poplatník zaplatí plátci
 1. za odpady
 • podle osob trvale hlášených
 1. za užívání veřejného prostranství
 • např. umístění dočasných výkopových prací, písku, dřeva, …; reklamní akce, poskytování prodeje, skládka, pouťové atrakce, cirkus, …
 • dáno vyhláškou
 1. ze vstupného
 • kultura, sport, reklamní akce, prodejní akce, …
 1. z ubytovací kapacity
 • zařízení k přechodnému ubytování za úplatu
 • ubytovací kniha (=evidenční ubytovací kniha) – musím ji mít evidovanou 6 let
 1. za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst města
 2. za provozování výherních automatů
 3. za zhodnocení stavebního pozemku

 

DANĚ DAŇOVÉHO SYSTÉMU ČR

Daně

 • přímé
 • nepřímé
 • ostatní

 

Přímé daně (přímo státu)

 • Důchodové (z příjmu)
  • z příjmu FO
  • z přijmu PO

 

 • Majetkové
  • z nemovitostí
   • z pozemku
   • ze staveb
  • silniční
  • převodové
   • dědická
   • darovací
   • z převodu nemovitostí

 

Nepřímé daně

Daň ze spotřeby

 • Univerzální
  • DPH

 

 • Selektivní
  • spotřební
   • z uhlovodíkových paliv
   • z alkoholu
    • z lihu a lihovin
    • z vína
    • z piva
   • z cigaret a tabákových výrobků
  • cla

 

DAŇ SILNIČNÍ

PŘEDMĚT DANĚ

= všechna silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti

 

SMYSL SILNIČNÍ DANĚ

 • vytvoření finančních zdrojů na výstavbu rekonstrukci a údržbu silniční sítě

 

PLÁTCE, POPLATNÍK

 • je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla
 • výjimku tvoří případ, kdy firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu své práce používat své soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náhrady – v tom případě musí zaměstnavatel uhradit silniční daň

 

SAZBA DANĚ

 1. u osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru
 2. u nákladních automobilů závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav

 

DAŇOVÁ POVINNOST

 • vzniká v měsíci vložení vozidla do majetku podnikatelského subjektu a zaniká v měsíci jeho vyřazení
 • u vozidel, která nejsou v majetku podnikatelského subjektu, vzniká daňová povinnost v měsíci prvního použití vozidla k podnikání a zaniká v měsíci, kdy používání k podnikání bylo ukončeno nebo přerušeno

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • je kalendářní rok, přičemž podnikatel může platit zálohy a do konce ledna následujícího roku je vyúčtovat

 

VYUŽITÍ VLASTNÍHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU PRO PRACOVNÍ CESTY PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • dvě varianty:
 1. 1/12 roční sazby za každý měsíc
 2. zaplatit za každý den použití 25 Kč

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • podává se na FÚ do 31. 1., které následuje po uplynutí zdaňovacího období

 

PŘÍKLADY

Určete výši silniční daně za rok 2009:

osobní automobil – zdvihový motor 1300 cm3

= 2.400,– Kč

 

nákladní automobil – 2 nápravy o hmotnosti 3 t

= 3.600,– Kč

 

nákladní automobil – 3 nápravy o hmotnosti 10 t

= 7.200,– Kč

Celkem = 13.200,– Kč

 

Zaměstnanec použil soukromý osobní automobil (1289 cm3) v měsíci srpnu, celkem 8 dní (17 dní). Vypočtěte silniční daň.

 • pro 8 dní
 • 2400 / 12 = 200,– Kč
 • 25 * 8 = 200,– Kč

 

 • pro 17 dní
 • 2400 / 12 = 200,– Kč
 • 25 * 17 = 425,– Kč

 

Podnikatel začal 26. 8. Podnikat, vložil dříve nepodnikatelský osobní automobil (zdvihový objem 1300 cm3). Vypočtěte silniční daň.

= 2400 / 12 = 200 = 200 * 5 = 1.000,– Kč

 

DAŇ Z NEMOVITOSTI

 • zástava = ručení nemovitosti
 • věcné břemeno = právo doživotní

 

PLÁTCE, POPLATNÍK

 • je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě (= veřejný seznam)
 • u pronajatých pozemků je poplatníkem v určených případech nájemce

 

DAŇOVÁ POVINNOST

 • vzniká v měsíci vložení vozidla do majetku podnikatelského subjektu a zaniká v měsíci jeho vyřazení
 • u vozidel, která nejsou v majetku podnikatelského subjektu, vzniká daňová povinnost v měsíci prvního použití vozidla k podnikání a zaniká v měsíci, kdy používání k podnikání bylo ukončeno nebo přerušeno

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • je kalendářní rok (tuto daň musí majitel každý rok do konce května uhradit finančnímu úřadu)

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • do konce ledna příslušného roku musí plátce podat daňové přiznání, do konce května zaplatit daň

 

DVĚ ČÁSTI:

 1. daň z pozemků
 • základem je cena pozemku podle vyhlášky a forma využívání pozemku
 • u zemědělské půdy a lesů, u stavebních pozemků je to rozloha pozemku

 

 1. daň ze staveb
 • základem je půdorys nadzemní části stavby v m2 a sazby závisí i na poloze stavby

 

NEMOVITOST = pozemky a stavby pevně spojené se zemí

 • struktura:

 

DAŇ Z POZEMKŮ

 • základní údaje pro výpočet daně:
 1. název obce
 2. název a kód katastrálního území
 3. parcelní číslo
 4. rozměry
 • předmět: všechny pozemky na území ČR vedeny v katastru nemovitosti
 • základ daně: cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemků v m2 a průměrnou cenou půdy ve vyhlášce

 

DAŇ ZE STAVEB

 • stavby = nemovitosti se zemí pevným základem, vydáno kolaudační rozhodnutí
 • nepodléhají: čističky, úpravy vod, kanalizace, …
 • poplatník: vlastníci staveb
 • osvobození od daně ze staveb: vlastnictví státu, vlastnictví obce, církví, náboženství, škol, …
 • základ daně: výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (u bytů = podlahová plocha)

 

 • sazby daně:
 1. základní sazby
 2. zvýšení za každé další nadzemní podlaží
 3. koeficient podle počtu obyvatel v obci
 4. další možnosti úpravy (podnikání, rekreace, …)
 • výběr daně: 1 kalendářní rok
 • rozhodný okamžik: 1. příslušného zdaňovacího období

 

PŘÍKLADY

Jakou daň z pozemků zaplatí majitel ze 4 ha orné půdy a z 6 ha luk v katastrálním území Želetava, kde je průměrná cena půdy 4,20 Kč.

400 m2 * 4,20 = 1680 * 0,75 = 1.260,–Kč

600 m2 * 4,20 * 0,25 = 630,–Kč

celkem = 1.890,–Kč

 

Určete velikost daňového základu pro výpočet daně ze staveb. Víte-li, že zastavěná plocha přízemního obytného domu je 100 m2, příslušenství stavby tvoří zkolaudované stavby:

prádelna 24 m2

dílna 19 m2

100 – 16 = 84 m2

100 + 24 +19 -16 – 16 = 111 m2

 

Vypočtěte daň z obytného domu, který má půdorys 300 m2, 3 nadzemní podlaží, obec má 20 000 obyvatel, je zde nebytový prostor 20 m2 sloužící k podnikání.

sazba daně = (1 + 0,75 + 0,75) * 2 = 5,–

daň = 300 * 5 = 1.500,–

+ plocha z podnikání = 20 * 2 = 40,–

celkem = 1.540,– Kč

 

Bydlíte na vesnici, ve které má trvalý pobyt asi 500 obyvatel. Koeficient pro stanovení daně ze staveb činí 1,0 (obec jej dále neupravovala). Máte dům o jenom nadzemním podlaží. Celková plocha parcely, na níž dům stojí, je 800 m2, z toho na půdorys stavby připadá 300 m2. Obytný dům tvoří jeden celek, z něhož 1/3 plochy připadá na bytové prostory a 2/3 plochy na nebytové prostory (stodola, garáž).

U domu je zahrada o velikosti 600 m2. Dále vlastníte 1 ha lesa, který pěstujete a těžíte z něho dřevo pro vlastní spotřebu i prodej. Pro účely daně z pozemků je stanovená cena za 1 m2 zemědělské půdy 5 Kč, za 1 m2 lesa 3,80 Kč.

Vypočítejte daně z nemovitosti zahrnující daň z pozemků a ze staveb.

 

daň z pozemků

 • orná půda = 5 000 m2 = 5000 * 5 = 25 000 * 0,0075 = 187,5 = 188,– Kč
 • louka = 5 000 m2 = 5000 * 5 = 25 000 * 0,0025 = 62,5 = 63,– Kč
 • les = 10 000 m2 = 10000 * 3,80 = 38 000 * 0,0025 = 95,– Kč
 • zahrada = 600 m2 = 600 * 5 = 3 000 * 0,0075 = 22,5 = 23,– Kč
 • zastavěná plocha = 800 – 300 = 500 m2 = 500 * 0,2 = 100,– Kč

= celkem za daň z pozemků = 496,– Kč

 

daň ze staveb

 • dům = 300 m2 – 16 m2 = 284 m2 = 284 * 2 * 1 = 568,– Kč

=celkem za daň ze staveb = 568,– Kč

            CELKEM = 496 + 568 = 1.037,– Kč

 

DAŇ DĚDICKÁ

 • je to daň jednorázová, která se vybírá pouze v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (dědictví), proto u ní nesledujeme zdaňovací období
 • platí se v případě dědění majetku

 

PRÁVNÍ SUBJEKTY:

 1. zůstavitel

= osoba, po jejíž smrti se dědí

 1. dědic

= osoba, která má oprávnění dědit

 

PLÁTCE, POPLATNÍK:

= dědic ze závěti, ze zákona nebo podle pravomocného rozhodnutí (soud)

 

FORMY DĚDĚNÍ:

 1. ze závěti
 • na prvním místě
 • může dědit jak FO, tak i PO
 1. ze zákona
 • pouze FO může dědit

 

SAZBA DANĚ:

 • dané vztahem k zůstaviteli – dle skupin

I. skupina

 • příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci, manželé) – od daně osvobozena

 

II. skupina

 • příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, sestřenice) – od daně osvobozena

 

III. skupina

 • ostatní – DAŇ

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • žádné, nastává nahodile

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví podat přiznání na finanční úřad, který mu uvedenou daň vyměří.

 

DAŇ DAROVACÍ

 • je to daň jednorázová, která se vybírá pouze v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (darování), proto u ní nesledujeme zdaňovací období
 • platí se v případě darování majetku

 

PRÁVNÍ SUBJEKTY:

 1. nabyvatel = obdarovaný

= osoba, která nabývá majetek

 1. dárce

= osoba, která majetek přenechává

 

PLÁTCE, POPLATNÍK:

= obdarovaný (nabyvatel) – FO i PO

 

PŘEDMĚT DANĚ:

 1. nemovitosti
 • budovy, pozemky
 1. movitý majetek
 • movité věci, peníze
 1. jiný majetkový prospěch
 • prominutí dluhu, postoupení pohledávky

 

ZÁKLAD DANĚ:

= cena majetku

 

SAZBA DANĚ:

 • závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami – dle skupin

 

I. skupina

 • příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci, manželé) – od daně osvobozena

 

II. skupina

 • příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, sestřenice) – od daně osvobozena

 

III. skupina

 • ostatní – DAŇ

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • žádné, nastává nahodile

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení darování podat přiznání na finanční úřad, který mu uvedenou daň vyměří.

 

PŘÍKLAD:

Rodiče darovali synovi v roce 2007 rodinný domek v hodnotě 1.600 000,– Kč. V darovací smlouvě je obsaženo věcné břemeno (zapsáno do katastru nemovitostí), doživotního užívání společných prostor domu a bydlení v určených dvou místnostech s příslušenstvím. Věcné břemeno má hodnotu 100.000,– Kč.

 1. Jaké dani podléhá převod domu, a určete její základ
 • daň darovací
 • základ daně = cena snížená o věcné břemeno = 1 600 000 – 100 000 = 1 500 000,– Kč
 • poplatník = syn

 

 1. Jaké dani podléhá věcné břemeno, urči základ
 • daň z převodu nemovitosti
 • základ daně = hodnota věcného břemena = 100.000,– Kč
 • poplatníci = rodiče
 • 100 000 * 0,03 = 3 000,– Kč

 

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI

 • je to daň jednorázová, která se vybírá pouze v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (prodej nemovitosti), proto u ní nesledujeme zdaňovací období
 • platí se v případě darování majetku
 • jednorázový úplatný převod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby (FO i PO) na druhou osobu (FO i PO)

 

PRÁVNÍ SUBJEKTY:

 1. převodce

= prodávající

 1. nabyvatel

= kupující

 

PLÁTCE, POPLATNÍK:

= prodávající

 

SAZBA DANĚ:

 • od roku 2004 3% z ceny odhadní nebo ceny kupní, podle toho, která je vyšší

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • žádné, nastává nahodile

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení převodu nemovitosti podat přiznání na finanční úřad, který mu uvedenou daň vyměří.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *